W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz mając na względzie fakt, że chorzy na nowotwory w trakcie leczenia mają często obniżoną odporność, w szpitalach wprowadzono wzmożone systemy ochrony pacjentów i personelu medycznego.

Prosimy pacjentów i ich rodziny do stosowania NOWYCH PROCEDUR! 

PACJENCI, ICH RODZINY i PERSONEL powinni stosować się do zaleceń ogólnych Ministra Zdrowia !!!


Przy WEJŚCIU DO BUDYNKU Nr 33 Kliniki Onkologii i Zakładu Radioterapii Wojskowego Instytutu Medycznego odbywa się POMIAR TEMPERATURY u chorych i ich opiekunów. Wyodrębniono: STREFĘ WYŁĄCZNIE DLA CHORYCH oraz STREFĘ  OCZEKIWANIA DLA RODZIN CHORYCH. Ograniczono liczbę osób towarzyszących chorym do 1. Rodzina, opiekunowie CHORYCH z objawami zakażenia lub spełniający kryteria ryzyka bezobjawowego zakażenia COVID-19 nie mogą towarzyszyć chorym. W Oddziale Stacjonarny Kliniki Onkologii i Oddziale Klinicznym Zakładu Radioterapii wprowadzono ZAKAZ ODWIEDZIN ORAZ OPUSZCZANIA ODDZIAŁU PRZEZ HOSPITALIZOWANYCH CHORYCH.

Na terenie budynku 33 WIM dostępne są dozowiniki z roztworem wodno-alkoholowym w w celu dezynfekcji rąk, w toaletach dozowniki z mydłem.

W Oddziale Dziennym Chemioterapii i Poradniach zarówno Kliniki Onkologii jak i Zakładu Radioterapii wprowadzono dla chorych po leczeniu lub w trakcie hormonoterapii uzupełniającej tryb wizyt telefonicznych z wykorzystaniem możliwości wystawienia e-recept w celu kontynuacji leczenia.

Personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, technicy radioterapii, personel i administracyjny realizuje swoje obowiązki w zakresie swojego miejsca pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz ograniczeniem spotkań grupowych.

Procedura triażowania (selekcji) chorych z objawami ze strony układu oddechowego, aby zmniejszyć narażenie innych chorych i personelu obejmuje PYTANIA PRZESIEWOWE, na które PACJENT i OSOBY Z JEGO BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA MUSZĄ ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZED PRZYJAZDEM do KLINIKI ONKOLOGII lub ZAKŁADU RADIOTERAPII:

 • Czy miałeś gorączkę, kaszel lub trudności w oddychaniu w ciągu ostatnich 48 godzin?
 • Czy uzyskałeś pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 lub czy byłeś w kontakcie z osobą pozytywną na COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni?
 • Czy wróciłeś w ciągu ostatnich 14 dni z kraju, rejonu, miejsca gdzie odnotowano zachorowania na COVID-19?

PACJENCI Z OBJAWAMI COVID-19+ proszeni są o TELEFONICZNE POWIADOMIENIE Kliniki Onkologii, Zakładu Radioterapii o zaistniałej sytuacji i postępowanie zgodnie z wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi (Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 15.03.2020 r.!!!) 

PACJENCI Z OBJAWAMI COVID-19+ postępowanie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi (Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 15.03.2020 r.!!!)

PERSONEL Z OBJAWAMI COVID-19+ podlega procedurom triażowania zgodnie z wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi (Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 15.03.2020 r.!!!)

PERSONEL PO zakażeniu COVID-19+ WRACA DO PRACY PO spełnieniu przyjętych przez CDC (Centers for Disease Control and Prevention) kryteriów:

 • minęły 72 godziny bez gorączki, bez stosowania środków przeciwgorączkowych
 • inne objawy uległy poprawie
 • minęło co najmniej 7 dni od pojawienia się objawów
 • otrzymują dwa negatywne testy wykonane w odstępie 24 godzin

U nowych chorych z POTWIERDZONYM OBJAWOWYM COVID-19+ leczenie należy rozpocząć po spełnieniu kryteriów wyleczenia CDC jw.

U chorych w trakcie leczenia podejrzanych o zakażenie COVID19+ z objawami: kaszel i/lub gorączka i/lub duszność) nateży przerwać leczenie i postępować zgodnie z wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi (Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 15.03.2020 r.!!!) w celu potwierdzenia zakażenia.

Jeżeli w trakcie leczenia u chorego zostanie potwierdzone bezobjawowe zakażenie COVID-19 należy indywidualizować postępowanie z uwzględnieniem celu leczenia tj. czy jest to leczenie o charakterze radykalnym czy paliatywnym ORAZ MAKSYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZEWIDZIANEGO DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA.

Jeżeli u chorego WSTRZYMANO LECZENIE z powodu infekcji COVID-19+ i chory SPEŁNIA KRYTERIA WYLECZENIA CDC należy indywidualnie ocenić wskazania do ponownego leczenia operacyjnego, systemowego lub/i radioterapii.

Opracowanie na podstawie:

 1. Postępowanie w przypadku hospitalizacji chorego z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia koronawirusem (PR05_IR34) WIM z dnia 20.03.2020 r.
 2. Zalecenia dla pacjentów onkologicznych w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju; publikacja online: www.gov.pl
 3. Leczenie systemowe pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej w kontekście pandemii SARS-CoV-2 - stanowisko Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej; publikacja online: www.ptok.pl
 4. Zalecenia konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych i Prezesa PTEILCHZ: publikacja online https://www.mp.pl/covid19/zalecenia/230063,zalecenia-konsultanta-krajowego-ds-chorob-zakaznych-i-prezesa-pteilchz
 5. World Health Organization 2020. Some rights reserved. This work is available under the CC BY-NC-SA 3.0 IGO licence., WHO. Advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak. Interim guidance 29 January 2020. 2020; published online Jan.
 6. Tao, AI, i wsp.. Correlation of Chest CT and RT-PCR Testing in Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) in China: a Report of 1014 cases, Radiology, Published Online:Feb 26 2020.

CDC (Centers for Disease Control and Prevention); publikacja online: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

ZAŁĄCZNIKI:

Stanowisko PTOK w sprawie COVID-19

Zalecenia dla pacjentów onkologicznych w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w sprawie postępowania z pacjentami onkologicznymi

Ankieta triage ogólnopolska

Informacja dla pacjenta bezobjawowego po kontakcie

Informacja dla pacjenta bezobjawowego

Rekomendacje dla pacjentów onkologicznych i placówek onkologicznych w związku z epidemią COVID-19

NOWE kompleksowe wytyczne PTOK ws COVID-19

Stanowisko PTOK ws. COVID-19